Sách

Tài liệu “Kỹ năng tuần tra, xử phạt trong thực hiện đồng quản lý”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do...
Link download:
Tài liệu “Kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế cộng đồng”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do...
Link download:
Tài liệu “Kỹ năng xây dựng quy chế, nội quy cho tổ chức cộng đồng”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do...
Link download:
Tài liệu “Kỹ năng quản lý nguồn quỹ của tổ chức cộng đồng”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm...
Link download:
Tài liệu “Kỹ năng lãnh đạo cho thành viên ban quản lý tổ chức cộng đồng”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá...
Link download:
Tài liệu “Kỹ năng tổ chức các cuộc họp cộng đồng”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm Nghiên...
Link download:
Tài liệu “Kỹ năng làm việc với cộng đồng ”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm Nghiên cứu Tài...
Link download:
Tài liệu “Kỹ năng xây dựng kế hoạch cho tổ chức cộng đồng ”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm...
Link download:
Tài liệu “Quản lý xung đột trong thực hiện đồng quản lý ”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm...
Link download:
Tài liệu “Hướng dẫn thiết kế hệ thống thu thập và chia sẻ dữ liệu cho nghề cá đồng quản lý ”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “...
Link download:
Tài liệu “Theo dõi, giám sát trong thực hiện đồng quản lý ”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm...
Link download:
Tài liệu “Quản lý thích ứng trong đồng quản lý ”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm Nghiên cứu...
Link download:
Tài liệu “Vai trò của các bên tham gia trong đồng quản lý ”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm...
Link download:
Tài liệu “Thành lập tổ chức đồng quản lý ”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề cá” do Trung tâm Nghiên cứu Tài...
Link download:
Tài liệu “Triển khai sinh kế, tạo thu nhập đối với các mô hình đồng quản lý”  này là một trong số các ấn phẩm thuộc BỘ TÀI LIỆU TẬP HUẤN  “Đồng quản lý nghề...
Link download:

Pages