Tri thức bản địa

Những năm vừa qua, công tác bảo tồn các loài cá quý hiểm ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Tình trạng người dân đánh bắt cá quý hiếm vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, công tác cứu hộ các loài cá...
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD) đã phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen triển khai khóa tập huấn “Nhận diện các loài cá quý hiếm và cách...
tri thức bản địa, vạn chài, RECERD, xuất bản, bài báo, ngư dân, Kennth Ruddle
Nghiên cứu Tri thức bản địa vùng ven biển và hải đảo là một trong những quan tâm hàng đầu và thế mạnh của RECERD bên cạnh một số nghiên cứu về tri thức các dân tộc thiểu số vùng miền núi và...