Giới thiệu chung

RECERD

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn (RECERD) là một tổ chức ngoài nhà nước, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và chi nhánh ở thành phố Cần Thơ.
 
NHÂN SỰ / NĂNG LỰC
 
Trung tâm hiện có 24 người, gồm có hội đồng cố vấn, ban giám đốc, và nhân viên trong đó gồm: 03 phó giáo sư, 07 tiến sỹ, 06 thạc sỹ, 07 cử nhân và kỹ sư, 01 cao đẳng, trung cấp và lao động phổ thông. Ngoài ra trung tâm có mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên đông đảo tập trung ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung.
 
CHỨC NĂNG
 
- Nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, chương trình dự án về bảo tồn, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, đa dạng sinh học, nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững.
 
- Dịch vụ khoa học công nghệ : Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý và sử dụng tài nguyên , bảo tồn đa dạng sinh học và phát  triển nông thôn bền vững.
 
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
 
SỨ MỆNH
 
Sứ mệnh của RECERD là vì tương lai xanh trong đó tập trung vào
1) Cống hiến tâm sức nhằm bảo tồn và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên cho cả hôm nay và mai sau
2) Nâng cao phúc lợi cho trẻ em và thanh thiếu niên-thế hệ xanh của đất nước
3) Nỗ lực làm việc vì sự công bằng giữa các thế hệ, công bằng giữa các nhóm xã hội ở Việt Nam.
 
THẾ MẠNH (các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp)
 
Thế mạnh hiện nay của RECERD là nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và thực hiện các dự án liên quan đến phát triển bền vững thủy sản và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên gồm:
 
-Đào tạo, tư vấn áp dụng các hệ thống chứng chỉ bền vững nông lâm thủy sản như ASC, VietGAP, GlobalGAP, ACC/BAP, MSC, FSC, FOS, Naturland v.v..
 
-Xây dựng và chuyển giao các mô hình cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên sinh vật biển (rạn san hô, rừng ngập mặn, bãi giống bãi đẻ thủy sản…)
 
-Đánh giá tác động môi trường (EIA/SEA), đánh giá tác động xã hội, phân tích và phát triển chuỗi giá trị nông thủy sản
 
-Xây dựng các sinh kế thay thế vùng ven biển gồm cả du lịch sinh thái cộng đồng (community eco-tourism), phục hồi và phát triển các làng nghề truyền thống