Theo bạn, để thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển hiện nay, Việt Nam cần ưu tiên làm gì?

Vietnamese

Pages

Subscribe to Recerd -Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển nông thôn RSS